گاهی پیش میاید که تکه ای از (غذا) در گلویت گیر کند

یکشنبه 17 اردیبهشت‌ماه سال 1391

گاهی  پیش میاید که تکه ای از (غذا) در گلویت گیر کند و بروی بسمت خفگی....

.

گاهی هم پیش میاید تکه ای از (قضا) در گلویت گیر کند و باز بروی به همان سمت خفگی...


.


معمولا حالت اول را چند جرعه آب حل میکند اما حالت دوم ..آب که هیچ...سر و کارش به آتش میکشد اغلب..!


.

حتی اگر خفه ات هم نکند  چاره اش این است که بیایند از پشت بزنندت چنان که بیهوا  بالایش بیاوری و فقط نمیری ! 


گاهی هم گیر میکند..کتکش را هم میخوری.. بالا هم نمیاید لاکردار...و از آن بدتر زنده هم میمانی بعدش!


.

.


.

سپهر- 91پیغام ورود و خروج

Online User