کاری کن امسال روز ه بیاید بگیرد مرا

شنبه 31 تیر‌ماه سال 1391

‏Photo: گفتم خدایا از هم دلگیرم گفت حتی از من
گفتم خدایا دلم را ربودند گفت پیش از من
گفتم خدایا چقدر دوری گفت تو یا من
گفتم خدایا تنها ترینم گفت پس من
گفتم خدایا کمک خواستم گفت غیر از من
گفتم خدایا دوستش دارم گفت بیش تر ازمن
گفتم خدایا انقدر نگو من گفت تو یا من
پیوند‏خدیا...


معجزه کن...


زیر و زبر کن مرا....


کاری کن اذان ندای مرا بشنود امسال...  تا حرف های نگفته ام را بگویمش..کاری کن امسال دعای سحر  بخواند مرا....  تا به آغوشش گم شوم....
کاری کن امسال نماز مرا به پا دارد.....که زانوانم را بیش ازین یارای به پای ماندن نیست..

.

.

.


خدایا


کاری کن امسال روز ه بیاید بگیرد مرا....    که سخت لرزانم...


.

.

سپهر -91
پیغام ورود و خروج

Online User