درین همه بیقراری و بهت..مقهور میشوی

دوشنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1391

تاریک تاریک میشوم  .و تویی که نور  میشوی 

.  

اصرار میکنم..نمیروی .ولی.. مجبور میشوی

میان اینهمه واژه های بیقرار  شعر های من 

درین شب و بیقراری و بهت..مقهور میشوی 

تو با اینهمه ادعای سحر های سحرگاهت 

به یک اشاره ی این قافیه مسحور میشوی

.

حکمت است و امریست خدایی انگار رفتنت


صبورانه و مطیع! گوش به فرمان دستور میشوی


چگونه اصرار کنم به تعویق این  مسیر دور


چنین که هر روز مهاجر که نه! مهجور میشوی

.

.


 هنوز سالهای زیادی مانده ..برگرد . میمانیم 

 

نمیشنوی انگار!...غریبانه و آرام دور میشوی

سپهر- 91

پیغام ورود و خروج

Online User