پزشکی قانونی تشریف بیاورد لطفا

جمعه 23 دی‌ماه سال 1390

پزشک لازم نیست! 


پزشکی قانونی تشریف بیاورد لطفا...وقتی که یک شاعر غزل سرفه میکند.

.

چرا که  بیگمان سالهاست تمام کرده..

.

تنفس مصنوعی؟؟!


اکسیژن؟؟! !


آن هم برای کسی که تمام هوای زمین برایش کم بوده!!؟ چقدر ساده ای تو !.


آقای دکتر! نبضش که آنجا نیست ! دستش را چرا گرفته ای؟!


نبضش جای دیگری میزند....   حتی سالها پس از مرگش.

.

.

بیا ..  بیا  خودت را خسته نکن دکتر

!

این غزلها را بردار ببر آزمایشگاه..دلیل مرگ را قطعا پیدا میکنی... نحوهء آن را - حتی ساعت وقوعش را هم احتمالا  پیدا میکنی..    اما متاسفانه


فقط شاید کمی دیر..

.

.

سپهر

پیغام ورود و خروج

Online User