چشمها را ...نه که دلها را باید شست..جور دیگر باید دید...

جمعه 22 اردیبهشت‌ماه سال 1391

از چه میترسی؟؟از تهمت؟


سرت را بالا بگیر مرد


میدانی برای تو این تهمت چیست..؟


تهمت ، برای تو  شاید یعنی (تُ هٍمت ).....


یعنی اینکه  ( تـُ )(هِمّت) داری.....  همیشه داشته ای اش..و این ممکن است کوته فکری را اذیت کرده باشد!!

.

.


از (افترا) میترسی؟؟


برعکسش کن (افترا )  را.....و ببین (ارتفا)  را....


ببین ارتفاع را....


بالا که باشی کم پیش نمیاید این حرفها برایت...از ( قضاوت) میترسی؟خودت را اذیت نخواهی کرد اگر بدانی قضاوت  را اینگونه هم میتوان خواند:


(قضا ) و ...تــُ             یعنی قضا و  تو  ..


آنچه مقدرَت شده..  اینطور که نگاهشان کنی کلمات حرف های پنهان زیادی دارند...چشمها را ...نه که دلها را باید شست..جور دیگر باید دید...


.

.

سپهر -91


پیغام ورود و خروج

Online User