دچار باش... تو تنها نیستی..

سه‌شنبه 18 بهمن‌ماه سال 1390

دچار ! .... 


یعنی واقعی ترین چیزی که برایت مینوسند...


یعنی منطق!


مرا که به طرز عجیبی بیاد 2 و 4 میاندازد این دچار!!


دو  دوتا چهارتا! منطقی ترین !عبارت دنیا... ناگزیرترین انکار نشدنیه زندگی!


هرچند خدارا  شکر این  (دچار ) بودن از (ناچار ) بودن بهتر است فکرش را که میکنم!



آخر این ناچار! مرا بیاد  9 و 4 میاندازد ....


که جمعشان که میکنم نحسیه سیزده اش آزارم میدهد


جدیدا!


.

.

.


.سپهر



پیغام ورود و خروج

Online User