تو بیشتر باش لطفا این روزها که من کمتر هستم.

سه‌شنبه 20 دی‌ماه سال 1390

خدایا.

.

.

احساس میکنم این روزها  تو که غیبت میکنی ما مینشینیم و غیبت میکنم ساعتها...

.

.

بیشتر باش لطفا این روزها که من کمتر هستم....

.

.

.

.

.

سپهر

پیغام ورود و خروج

Online User