بس کن دیگر ..شاعر ! این استعاره ء تکراری سیل اشک را

شنبه 26 آذر‌ماه سال 1390

 

بس کن دیگر ..شاعر  این استعاره ء تکراری )سیل اشک...( را

 

.

من اینجا آدمی را میشناسم که بجز سیل - زلزله هم دارد ! زانوهایش- - دلش میلرزد ..9 ریشتر..گاهی هم پشتش میلرزد..با پس لرزه های تمام نشدنی...

.

طوفان هم دارد ..کم نه- زیاد ...تمام درونش پر از طوفان است

.

آتشفشان هم دارد..درد دل که میکند  چنان گدازه ها میزنند بیرون که  باورت میشود (مونا لوآ) آنقدرها هم که میگفته اند بزرگ نبوده است

.

راستی..سونامی هم دارد! وقتی تمام بیخوابیهایش تا نوک انگشتانش بیرحمانه میخزند و از درون ویرانش میکنند

.

.

و اما  تو قرنهاست که  مانده ای روی این سیل  تکراری

.

.

.

سپهر

 

پیغام ورود و خروج

Online User